In natuurinclusieve, regeneratieve of kringloop-landbouw zien we landbouw als ecosysteem. Bij alles wat we verbouwen of telen gaan we uit van de levende bodem die in wisselwerking staat met planten, wortels, water en nutrienten, die weer samenwerken met insecten en dieren. Boeren hebben, onder druk van o.a. regelgeving, concurrentie, laag houden van productie kosten, het ecosysteem ongewild verwaarloosd. Ten koste van biodiversiteit. Dat gaan ze van nu af aan anders doen. Overheden, bedrijfsleven, supermarkten en banken gaan dat faciliteren.

Wereldwijd is AgroEcologie de naam voor een variatie van landbouwsystemen, die allemaal landbouw zien als een complex, interactief, natuurlijk en sociaal ecosysteem. Doel is dat dit systeem veerkrachtig blijft, dus dat het kan omgaan met  veranderingen. Kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw vallen internationaal gezien onder Agroecologie. Agroecologie gaat over het gehele voedselsysteem, van de bodem tot de (lokale) organisatie van de  samenleving. Agroecologie  is gebaseerd op duurzaam gebruk van lokale hernieuwbare grondstoffen, lokale kennis systemen en prioriteiten, wijs gebruik van biodiversiteit om ecosysteem diensten te leveren. Agroecologie stuurt op een brede impact (milieu, economie, sociaal), zowel lokaal als mondiaal.

Agroecologische landbouw versterkt kleine boeren, familiebedrijven en plattelandsontwikkleing; ook voedselsoevereiniteit, regionale korte ketens, diversiteit in lokaal zaad en diersoorten, en gezond voedsel. Niet alleen internationaal, maar ook in Nederland en Belgie zijn veel organisaties actief om agro-ecologie te stimuleren en de kennis erover te verspreiden.

 Als  adviseur en facilitator kan ik u helpen de omslag naar agroecologie, of kringloop- of natuurinclusieve landbouw,  te maken.